Punto de información catastral

O Concello de COLES, ofrece aos cidadáns a través do punto de información catastral, situado nas dependencias, os seguintes servizos:

  • Servizo de consulta gratuíta e certificación electrónica de datos catastrais non protexidos e cartografía dixital.
  • Servizo de consulta e certificación electrónica para os titulares inscritos de datos rexistrais protexidos, relacionados cos bens inmobles da súa titularidade.
  • Servizo de certificación negativa de bens inmobles ou pola circunstancia de non figurar como propietario catastral, relativo ao propio solicitante.

Requisitos de acceso:

  • Acceso gratuíto para consultar e certificar os datos catastrais non protexidos contidos na Base de Datos Nacional do Catastro.
  • Ser propietario catastral, ou ser representante ou persoa autorizada por el, para consultar e certificar dous datos catastrais protexidos de dous inmobles da súa titularidade.

Documentación necesaria:

  • A acreditación dá identidade. Documento Nacional de Identidade.
  • A acreditación, se non é o caso, dá representación ou dá autorización.

No caso de datos catastrais protexidos, a normativa dos Puntos de Información Catastral só permite o acceso a estes servizos aos inscritos no Catastro como titular catastral.

Polo tanto, a falta de coincidencia entre o NIF da persoa que figura como titular catastral e o solicitante, actuando por si mesmo ou por representación, determina que non se poderá atender previa solicitude, nestes casos, da intervención do catastro. requírese xestor/subxestor, Que o interesado acuda ou redacte escrito na que se describa a situación particular que impida o acceso aos datos catastrais protexidos e solicite a corrección de dous datos que se consideren erróneos.

Tampouco se poderán atender no Punto de Información Catastral as solicitudes que estean amparadas por dous supostos de interese lexítimo e directo establecidos no artigo 53 do texto refundido da Lei do catastro inmobiliario.