O Pleno

O Pleno é o órgano con maior representación política da cidadanía dentro do goberno municipal. Está formado polo Alcalde e os Concelleiros, (é precisamente ao Alcalde a quen lle corresponde convocar e presidir as sesións plenárias, aínda que pode delegar nalgún dos Concelleiros).

O Pleno ten un regulamento propio de carácter orgánico, e tanto o seu funcionamento como a organización do seu contido están recollidos no regulamento municipal. Está formado por unha Secretaría Xeral e unha serie de Comisións encargadas de xestionar diversas áreas de goberno e dar conta das mesmas ó Pleno.

Dependen do Pleno os acordos relativos á modificación da composición dos límites do termo municipal, ou os acordos de participación do Concello ante os órganos supramunicipais. Del dependen tamén decisións como a aprobación e modificación de normas orgánicas, ordenanzas, orzamentos, cadros de persoal, regulamentos municipais, etc.

Outra das funcións do Pleno municipal máis relevante, dentro das tarefas de inspección e control dos órganos de goberno, é a votación de mocións de censura e confianza.

Así mesmo, o Pleno depende da aprobación inicial e definitiva das actuacións urbanísticas, da transferencia de funcións a outras Administracións ou da determinación da forma en que o Concello xestionará os servizos municipais.

Composición da corporación municipal

 • MANUEL RODRÍGUEZ VAZQUEZ – ALCALDE – PSdeG-PSOE
 • CRISTINA DACAL PAVON – PSdeG-PSOE
 • SUSANA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ – PSdeG-PSOE
 • JOSEFA ALONSO TEIJEIRO – PSdeG-PSOE
 • CARLOS ALBERTO PRESAS RODRIGUEZ- PSdeG-PSOE
 • TANIA RODRIGUEZ CAO- PSdeG-PSOE
 • FERNANDO VAZQUEZ RODRÍGUEZ – PSdeG-PSOE
 • ANA MARIA GONZALEZ ALMENAR- PSdeG-PSOE
 • DIONISIO CARID LOPEZ- PSdeG-PSOE
 • LUIS ANTONIO IGLESIAS GONZALEZ – PP
 • FRANCISCO JAVIER FERNANDE LOZADO- PP

A xunta de goberno local

A Xunta de Goberno Local é o órgano municipal que colabora na función da dirección política.

A Xunta de Goberno está presidida polo Alcalde, e éste ocupase de nomear aos seus membros, que poden ser ou non concelleiros. Entre os membros da Xunta de Goberno con cargo de concelleiros, o presidente nomea ao secretario.

A Xunta de Goberno encárgase da aprobación dos proxectos relativos a ordenanzas, orzamentos, regulamentos ou relación de postos de traballo. Ademais, a Xunta de Goberno ten competencias na concesión e contratación de licenzas, así como no nomeamento e cese dos titulares dos órganos directivos do Concello.

A Xunta de Goberno Local debe dar conta ante o Pleno das súas actividades, aínda cando a responsabilidade directa dalgunha delas corresponda a un dos membros da Xunta. Nalgúns casos, este órgano municipal pode levar a cabo accións xudiciais e administrativas.

Todos os membros da Xunta de Goberno Local teñen dereito a participar nos debates das sesións plenarias, sexan ou non concelleiros.

Composición da xunta de goberno local

MANUEL RODRÍGUEZ VAZQUEZ – ALCALDE – PSdeG-PSOE

SUSANA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ – PSdeG-PSOE

CARLOS ALBERTO PRESAS RODRIGUEZ- PSdeG-PSOE

ANA MARIA GONZALEZ ALMENAR- PSdeG-PSOE

Comisión especial de contas

A Comisión Especial de Contas é un órgano complementario encargado do exame, estudo e informe de todas as contas orzamentadas ou extraordinarias que sexan aprobadas polo Pleno.

Réxese pola Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, polo que existe unha Comisión Especial de Contas en todos os concellos.

Por acordo plenario creouse a comisión preceptiva, integrada actualmente por:

MANUEL RODRÍGUEZ VÁZQUEZ  – (Alcalde):  PSdeG-PSOE

SUSANA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: PSdeG-PSOE

ANA MARÍA GONZÁLEZ ALMENAR: PSdeG-PSOE

LUIS ANTONIO IGLESIAS GONZÁLEZ:  PP