Cultura

Concibimos a cultura como unha construción permanente nun proceso dinámico. A cultura non é só para ver, oír e consumir. É participación e creación nun contorno que nos identifique como galegos.

Apoiamos a participación e a creación mediante axudas materiais e económicas e canles non formalizadas de relación. Desenvolvemos escolas e obradoiros que esperten as habelencias innatas que todos temos. Programamos exposicións de artes plásticas, proxeccións audiovisuais e espectáculos de danza, teatrais e musicais para que a xente de COLES entre en contacto coas diferentes correntes artísticas.

Procuramos completar e mellorar as infraestruturas e equipamentos culturais que hai en COLES:

  • EQUIPAMENTOS CULTURAIS
  • AULA DE INFORMÁTICA
  • BIBILITECA MUNICIPAL
  • AUDITORIO
  • ESCOLA DE MÚSICA

ESCOLA DE MÚSICA  

A Escola é un centro público de ensinanza musical non regrada que esta ubicada na antigua escola de Cambeo, de titularidade municpal que conta co recoñecemento da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

OBXECTIVOS:

O obxectivo prioritario é o de proporcionar unha formación  da mellor calidade ó alumnado, pero tamén ten unha importante parte de dinamización social a nivel comarcal con actividades musicais, artísticas e culturais, ademais de formar alumnos destacados a nivel docente, concertista e outros que serven de canteira para as distintas formacións existentes na comarca (banda, tradicional,  grupos locais, .)

A Escola organízase en dous bloques:

  • Música e movemento: para nenos de idade comprendida entre 4 e 6 anos.
  • Práctica instrumental e formación complementaria o instrumento: dende 7 anos en diante sen límite de idade.

Especialidades que se imparten: frauta travesa, clarinete, saxofón, trompeta, trombón, trompa, bombardino, tuba e percusión completa.